Chương trình đào tạo chất lượng cao ngành Sư phạm tiếng Anh – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Chương trình đào tạo chất lượng cao ngành Sư phạm tiếng Anh

Chương trình cử nhân Sư phạm tiếng Anh (Hệ đào tạo cử nhân Chất Lượng Cao) là chương trình đào tạo cử nhân chuẩn được nâng cao, được tăng cường kỹ năng thực hành, kiến thức thực tế, năng lực sáng tạo, khả năng sử dụng tin học và ngoại ngữ. Chương trình nhằm đào tạo ra những nhà chuyên môn (giáo viên ở bậc THPT hay ở bậc ĐH) chất lượng cao, có khả năng thích ứng cao, có kiến thức tốt về tiếng Anh và sử dụng thành thạo tiếng Anh (ít nhất tương đương trình độ Bậc 5+ theo Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam); được trang bị tri thức về hoạt động dạy, sự hiểu biết về người học trong những hoàn cảnh cụ thể; có tính linh hoạt, năng lực cơ bản (như khả năng giao tiếp, xác định và giải quyết vấn đề); có những kĩ năng mềm như kĩ năng giao tiếp, tìm tòi, suy xét, làm việc nhóm; hiểu biết về môi trường địa phương, trong nước hay quốc tế, mà ở đó tiếng Anh được giảng dạy; có kiến thức về văn hóa, xã hội rộng lớn; có kiến thức và năng lực nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học; có thể tiếp tục tự học, tham gia học tập ở bậc học cao hơn (trong hay ngoài nước), tích lũy những phẩm chất và kĩ năng cá nhân để trở thành cán bộ giảng dạy giỏi ở các bậc học, cán bộ quản lý chuyên môn trong lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu tiếng Anh nói riêng và ngành sư phạm nói chung.

1. Mục tiêu đào tạo

Chương trình cử nhân Sư phạm tiếng Anh (Hệ đào tạo cử nhân Chất Lượng Cao) là chương trình đào tạo cử nhân chuẩn được nâng cao, được tăng cường kỹ năng thực hành, kiến thức thực tế, năng lực sáng tạo, khả năng sử dụng tin học và ngoại ngữ. Chương trình nhằm đào tạo ra những nhà chuyên môn (giáo viên ở bậc THPT hay ở bậc ĐH) chất lượng cao, có khả năng thích ứng cao, có kiến thức tốt về tiếng Anh và sử dụng thành thạo tiếng Anh (ít nhất tương đương trình độ Bậc 5+ theo Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam); được trang bị tri thức về hoạt động dạy, sự hiểu biết về người học trong những hoàn cảnh cụ thể; có tính linh hoạt, năng lực cơ bản (như khả năng giao tiếp, xác định và giải quyết vấn đề); có những kĩ năng mềm như kĩ năng giao tiếp, tìm tòi, suy xét, làm việc nhóm; hiểu biết về môi trường địa phương, trong nước hay quốc tế, mà ở đó tiếng Anh được giảng dạy; có kiến thức về văn hóa, xã hội rộng lớn; có kiến thức và năng lực nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học; có thể tiếp tục tự học, tham gia học tập ở bậc học cao hơn (trong hay ngoài nước), tích lũy những phẩm chất và kĩ năng cá nhân để trở thành cán bộ giảng dạy giỏi ở các bậc học, cán bộ quản lý chuyên môn trong lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu tiếng Anh nói riêng và ngành sư phạm nói chung.

2. Khung chương trình đào tạo

STT KHỐI KIẾN THỨC SỐ TÍN CHỈ
I

Khối kiến thức chung (không tính các học phần 10-12)

32
1

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác- Lê nin 1

2
2

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác- Lê nin 2

3
3

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2
4

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

3
5

Tin học cơ sở 2

3
6

Ngoại ngữ cơ sở 1

4
7

Ngoại ngữ cơ sở 2

5
8

Ngoại ngữ cơ sở 3

5
9

Ngoại ngữ cơ sở 4

5
10

Giáo dục thể chất

4
11

Giáo dục quốc phòng-an ninh

8
12

Kỹ năng bổ trợ

3
II

Khối kiến thức theo lĩnh vực

6/15
13

Địa lý đại cương

3
14

Môi trường và phát triển

3
15

Thống kê cho khoa học xã hội

2
16

Toán cao cấp

4
17

Xác suất thống kê

3
III

Khối kiến thức theo khối ngành

11
III.1

Các học phần bắt buộc

9
18

Cơ sở văn hoá Việt Nam

3
19

Nhập môn Việt ngữ học

3
20

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học*

3
III.2

Các học phần tự chọn

2/12
21

Tiếng Việt thực hành

2
22

Logic học đại cương

2
23

Tư duy phê phán

2
24

Cảm thụ nghệ thuật

2
25

Lịch sử văn minh thế giới

2
26

Văn hóa các nước ASEAN

2
IV

Khối kiến thức theo nhóm ngành

60
IV.1

Khối kiến thức Ngôn ngữ -Văn hóa

21
IV.1.1

Các học phần bắt buộc

12
27

Ngôn ngữ học tiếng Anh 1

3
28

Ngôn ngữ học tiếng Anh 2

3
29

Đất nước học Anh-Mỹ

3
30

Giao tiếp liên văn hóa

3
IV.1.2

Các học phần tự chọn

9/15
31

Ngữ dụng học tiếng Anh

3
32

Phân tích diễn ngôn

3
33

Ngữ pháp chức năng

3
34

Ngôn ngữ, Văn hóa & Xã hội

3
35

Văn học CNN tiếng Anh

3
IV.2

Khối kiến thức tiếng

39
36

Tiếng Anh 1A*

4
37

Tiếng Anh 1B*

4
38

Tiếng Anh 2A*

4
39

Tiếng Anh 2B*

4
40

Tiếng Anh 3A*

4
41

Tiếng Anh 3B*

4
42

Tiếng Anh 4A*

4
43

Tiếng Anh 4B*

4
44

Tiếng Anh 3C*

3
45

Tiếng Anh 4C*

4
V

Khối kiến thức ngành

46
V.1

Các học phần bắt buộc

21
46

Tâm lý học

3
47

Giáo dục học

3
48

Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục đào tạo

2
49

Lý luận giảng dạy tiếng Anh*

3
50

Phương pháp giảng dạy tiếng Anh*

4
51

Kiểm tra đánh giá ngoại ngữ*

3
V.2

Các học phần tự chọn

15/30
52

Tâm lý học giảng dạy tiếng nước ngoài

3
53

Thiết kế giáo án và phát triển tài liệu*

3
54

Xây dựng chương trình và chương trình chi tiết*

3
55

Thụ đắc ngôn ngữ *

3
56

Giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành

3
57

Giáo dục song ngữ

3
58

Công nghệ trong dạy và học ngoại ngữ

3
59

Một số vấn đề về dạy tiếng Anh như 1 ngôn ngữ quốc tế

3
60

Cơ sở giảng dạy tiếng Anh cho trẻ em*

3
61

Ngôn ngữ và truyền thông

3
V.3

Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp

10
62

Khối kiến thức thực tập

3
63

Khoá luận tốt nghiệp

7
Tổng 155

3. Vị trí công tác có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, cử nhân ngành Sư phạm tiếng Anh (chương trình Chất lượng cao) có thể đảm nhận các vị trí như: giáo viên, cán bộ giảng dạy tại các cơ sở dạy tiếng Anh ở các cấp học trong hệ thống giáo dục của Việt Nam, đặc biệt cán bộ giảng dạy hay trợ giảng tại các trường đại học và cao đẳng, tại các trường phổ thông trung học, đặc biệt là các trường đại học cao đẳng ngoại ngữ có ngành đào tạo tiếng Anh hoặc các trường phổ thông trung học có lớp chuyên tiếng Anh. Cử nhân ngành Sư phạm tiếng Anh chương trình chất lượng cao cũng có thể trở thành những cán bộ nghiên cứu khoa học giáo dục ngoại ngữ, nghiên cứu ngôn ngữ học hay quốc tế học.

Cử nhân ngành sư phạm tiếng Anh (chương trình Chất lượng cao) có thể vận dụng các kỹ năng cứng và mềm cần thiết đảm nhiệm các vị trí công tác đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của xã hội cũng như bắt nhịp được với những thay đổi nhanh chóng của thực tiễn đời xống xã hội; đặc biệt, cử nhân hệ đào tạo Chất lượng cao có thể làm chủ, dẫn dắt sự thay đổi cần thiết theo hướng tích cực.