Giới thiệu các học phần tiếng Anh Ngoại ngữ 2: Bổ trợ 1, Tiếng Anh B1 và tiếng Anh B2 dành cho sinh viên từ QH.2022 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Giới thiệu các học phần tiếng Anh Ngoại ngữ 2: Bổ trợ 1, Tiếng Anh B1 và tiếng Anh B2 dành cho sinh viên từ QH.2022