[Infographic] Thông tin về 03 chương trình đào tạo Chất lượng cao thu học phí đảm bảo chất lượng đào tạo năm 2018 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

[Infographic] Thông tin về 03 chương trình đào tạo Chất lượng cao thu học phí đảm bảo chất lượng đào tạo năm 2018

Thông tin chính thức về 03 chương trình đào tạo Chất lượng cao thu học phí đảm bảo chất lượng đào tạo năm 2018 của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội.