Thông báo 1016 về kế hoạch tổ chức giảng dạy tiếng Anh sau 26/08/2017 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo 1016 về kế hoạch tổ chức giảng dạy tiếng Anh sau 26/08/2017

Các lớp Tiếng Anh cơ sở 1 sẽ được mở vào ngày 29/08/2017.