Thông báo hướng dẫn nhập học CTĐT thứ 2( BK) 2017 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo hướng dẫn nhập học CTĐT thứ 2( BK) 2017

Trường Đại học Ngoại Ngữ- Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo hướng dẫn nhập học CTĐT thứ 2( BK) 2017