TB 1025 (03/10/2018) v/v tổ chức trao bằng cho SV ĐHCQ tốt nghiệp bổ sung đợt tháng 9/2018 và SV CTĐT thứ 2 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TB 1025 (03/10/2018) v/v tổ chức trao bằng cho SV ĐHCQ tốt nghiệp bổ sung đợt tháng 9/2018 và SV CTĐT thứ 2

Thực hiện Kế hoạch năm học 2018-2019, Nhà trường tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên đại học chính quy các khoá QH2012.F1, QH2013.F1, QH2014.F1 và sinh viên CTĐT thứ 2 tốt nghiệp bổ sung đợt tháng 9/2018 theo các nội dung sau đây: