Thông báo kiểm tra kết quả học tập HK1 năm học 2021-2022 dành cho SV CTĐT thứ 2 – Bằng kép – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội