Thông báo thu hồ sơ xét tốt nghiệp đợt tháng 9/2021 (dành cho SV chính quy) – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội