Quy định tạm thời về việc làm Khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên đại học chính quy Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội