Thông báo về kế hoạch công nhận chứng chỉ để xét miễn học, ghi điểm học phần và xét chuẩn đầu ra ngoại ngữ chuyên học kỳ I năm học 2018-2019 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo về kế hoạch công nhận chứng chỉ để xét miễn học, ghi điểm học phần và xét chuẩn đầu ra ngoại ngữ chuyên học kỳ I năm học 2018-2019

Thực hiện kế hoạch năm học 2018-2019, nhà trường hướng dẫn cụ thể về kế hoạch xét công nhận chứng chỉ để xét miễn học, ghi điểm học phần và xét chuẩn đầu ra ngoại ngữ chuyên học kỳ I năm học 2018-2019 cho sinh viên các khóa như sau:

Mẫu đơn xét miễn học miễn thi ngoại ngữ chuyên:

Quyết định 1536 (10.08.2017) về việc công nhận các chứng chỉ năng lực ngoại ngữ để xét miễn học, ghi điểm các học phần thực hành tiếng và xét chuẩn đầu ra ngoại ngữ chuyên tại Trường Đại học Ngoại ngữ