Đại học Kansai thông báo chương trình đào tạo ngắn hạn của Trường.

-Thông báo bằng tiếng Anh: xem tại đây

-Thông báo bằng tiếng Nhật: xem tại đây

-Mẫu đơn: tại đây