Danh sách thi môn Logic học đại cương và môn Kinh tế vĩ mô

– Danh sách thi môn Logic học đại cương, học kỳ I, năm học 2017-2018, xem danh sách chi tiết tại đây

– Danh sách thi môn Kinh tế vĩ mô, học kỳ I, năm học 2017-2018, xem danh sách chi tiết tại đây