Đại học Kansai thông báo chương trình đào tạo ngắn hạn của Trường. – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Đại học Kansai thông báo chương trình đào tạo ngắn hạn của Trường.

-Thông báo bằng tiếng Anh: xem tại đây

-Thông báo bằng tiếng Nhật: xem tại đây

-Mẫu đơn: tại đây