TB 1503 (13.11.2019) về kế hoạch xét công nhận chứng chỉ để miễn học, ghi điểm HP và xét CĐR NN chuyên HK2 năm học 2019 – 2020 (dành cho SV CTĐT thứ 2)