TB 222 (13.3.2020) về việc áp dụng Hồ sơ thực tập cho sinh viên CTĐT thứ 2 (Bằng kép) từ khóa QH2018.F10

Phòng Đào tạo Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN gửi thông báo số 222 (13.3.2020) về việc áp dụng Hồ sơ thực tập cho sinh viên CTĐT thứ 2 (Bằng kép) từ khóa QH2018.F10, cụ thể như sau: