TB 288 (30/3/2020) điều chỉnh thời gian nộp khóa luận và chi tiết công tác xét công nhận tốt nghiệp khóa QH2016

Phòng Đào tạo gửi thông báo số 288/TB-ĐHNN ngày 30/03/2020 việc điều chỉnh thời gian bảo vệ khóa luận tốt nghiệp và công tác xét tốt nghiệp đối với sinh viên khóa QH2016.F1.