TB 373 (28.4.2020) về việc quay lại giảng dạy và học tập trực tiếp tại trường HK2 năm học 2019-2020

Phòng Đào tạo kính gửi thông báo số 373/TB-ĐHNN ngày 28/4/2020 về việc quay trở lại trường giảng dạy và học tập chuẩn bị thi hết các học phần học kỳ 2 (2019-2020).