TB vv đăng ký học các học phần môn chung, học phần Giáo dục thể chất học kỳ I năm học 2019-2020 cho sinh viên các khóa trong toàn trường

Phòng Đào tạo thông báo về việc đăng ký học các học phần môn chung, học phần Giáo dục thể chất học kỳ I năm học 2019-2020 cho sinh viên các khóa trong toàn trường.

  • Thông báo kế hoạch giảng dạy các học phần chung dự kiến học kì I năm học 2019 – 2020:

  • Thông báo về việc đăng ký học các học phần chung, học phần Giáo dục thể chất học kỳ I năm học 2019-2020 cho sinh viên các khóa trong toàn trường:

  • Thời khóa biểu các môn chung học kì I năm học 2019 – 2020: xem tại đây
  • Thời khóa biểu các môn Giáo dục thể chất học kì I năm học 2019 – 2020:

  • TB 910 (13.8.2019) về việc đào tạo học phần Cơ sở văn hóa Việt Nam học kì I năm học 2019 – 2020:

  • TB 914 (13.8.2019) về việc đào tạo học phần Tin học cơ sở 2 học kì I năm học 2019 – 2020: