THÔNG BÁO: Kế hoạch giảng dạy các học phần giảng dạy chung dự kiến Học kỳ II năm học 2017-2018 cho sinh viên đại học chính quy

Phòng Đào tạo thông báo Kế hoạch giảng dạy các học phần giảng dạy chung dự kiến cho Học kỳ II năm học 2017-2018.

Kế hoạch tổ chức đăng ký các lớp học phần giảng dạy chung Học kỳ II năm học 2017-2018 như sau:

  • Thời gian thông báo hướng dẫn đăng ký các lớp học phần: ngày 30/10/2017
  • Thời gian đăng ký các lớp học phần trên Portal: từ 15/12/2017 đến 21/12/2017
  • Thời gian đăng ký bổ sung, chuyển, thay đổi lớp học phần trên Portal: từ 25/12/2017 đến 28/12/2017
  • Thời gian công bố thời khóa biểu chính thức: 29/12/2017
  • Thời hạn hủy lớp học phần: từ ngày 02/01/2018 đến 10/01/2018, ngoài thời hạn trên, nếu sinh viên không học sẽ bị nhận điểm F

Thông báo chi tiết xem tại đây

Thời khóa biểu dự kiến chi tiết xem tại đây