TB vv đăng ký học các học phần môn chung, học phần Giáo dục thể chất học kỳ II năm học 2018-2019 cho sinh viên các khóa trong toàn trường – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TB vv đăng ký học các học phần môn chung, học phần Giáo dục thể chất học kỳ II năm học 2018-2019 cho sinh viên các khóa trong toàn trường

Phòng Đào tạo thông báo về việc đăng ký học các học phần môn chung, học phần Giáo dục thể chất học kỳ II năm học 2018-2019 cho sinh viên các khóa trong toàn trường.

  • Thông báo chi tiết về việc đăng ký học phần học kì II năm học 2018 – 2019:

  • Thông báo về việc đào tạo trực tuyến học phần Cơ sở văn hóa Việt Nam học kì II năm học 2018 – 2019:

  • Thông báo về việc đào tạo trực tuyến học phần Quản lý hành chính và quản lý giáo dục học kì II năm học 2018 – 2019:

  • Thông báo về việc đào tạo trực tuyến học phần Tin học cơ sở 2 học kì II năm học 2018 – 2019:

  • Thông báo về việc đăng ký học lại, học cải thiện điểm, học học phần ngoài CTĐT, học học phần tự chọn tự do học kì II năm học 2018 – 2019:

  • Thời khóa biểu các môn chung học kì II năm học 2018 – 2019: xem tại đây
  • Thời khóa biểu các môn Giáo dục thể chất học kì II năm học 2018 – 2019:

  • Thông báo về việc đăng ký bổ sung các lớp GDTC học kì II năm học 2018 – 2019:

  • Thông báo về việc hủy các lớp học phần chung, học phần GDTC học kì II năm học 2018 – 2019:

  • Thông báo về việc tổ chức lớp học GDTC tự nguyện (thứ 7) học kì II năm học 2018 – 2019: