Danh sách đăng ký lớp học phần HK hè 2018-2019 (dành cho SV CTĐT thứ 2) – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Danh sách đăng ký lớp học phần HK hè 2018-2019 (dành cho SV CTĐT thứ 2)

Phòng Đào tạo trường ĐHNN thông báo thời khóa biểu cập nhật các lớp học phần bị hủy và danh sách đăng ký lớp học phần HK hè năm 2019.