Kế hoạch khóa học QH2021.F1 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội