Thông báo nộp hồ sơ xin xét tốt nghiệp tháng 12/2022 (dành cho sinh viên chính quy) – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội