Thông báo về việc đào tạo trực tuyến học phần Công nghệ thông tin và truyền thông HK1 năm học 2022-2023 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội