Danh sách các lớp học phần chính thức học kỳ I năm học 2019-2020

Phòng Đào tạo ĐHNN thông báo danh sách các lớp học phần chính thức học kỳ I năm học 2019-2020, cụ thể như sau: