Giới thiệu về trường Đại học Ngoại ngữ- Đại học Quốc gia Hà Nội

http://youtu.be/IaYtTxLiiug