QĐ 990 (03.05.2019) vv công nhận miễn học, miễn thi, công nhận chuẩn đầu ra ngoại ngữ chuyên cho SV ĐHCQ học kỳ II năm học 2018 – 2019