TB 1471 (06.11.2019) vv hướng dẫn đăng ký học HK2 năm học 2019 – 2020 (dành cho SV CTĐT thứ 2)