TB 809 (17/07/2019) v/v tổ chức trao bằng cho SV ĐHCQ tốt nghiệp bổ sung đợt tháng 7/2019 và SV CTĐT thứ 2