TB 911 (13.8.2019) vv kiểm tra kết quả tích lũy HK2 năm học 2018 – 2019

Phòng Đào tạo gửi các đơn vị Thông báo số 911/TB-ĐHNN ngày 13/8/2019 về việc kiểm tra kết quả tích lũy học kỳ 2 (2018-2019) và các chứng chỉ đã hoàn thành (riêng chứng chỉ GDTC sẽ cập nhật vào kỳ 8 của khóa học).

Lưu ý: 
– Đợt sửa điểm, bổ sung điểm lần này chỉ thực hiện cho các học phần học tại học kỳ 2 (2018-2019).
– Sửa điểm các kỳ khác sẽ được thực hiện vào học kỳ cuối của khóa học.