TB 931 (14.8.2019) về việc thi sát hạch tiếng Anh cho SV QH2019.F1

Thông báo số 926 về việc tổ chức thi sát hạch đầu vào tiếng Anh dành cho sinh viên khóa QH.2019 học ngoại ngữ 2 là tiếng Anh.