TB hướng dẫn đăng ký học HK hè năm 2018 – 2019 (dành cho SV CTĐT thứ 2)