Thời khóa biểu chương trình đào tạo thứ 2 (bằng kép), học kỳ I, năm học 2017-2018

Thời khóa biểu chương trình đào tạo thứ 2 (bằng kép), học kỳ I, năm học 2017-2018, xem thông tin chi tiết tại đây