Kế hoạch – Page 5 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Category Archives: Kế hoạch

Thông báo về kế hoạch học GDQP-AN năm 2018

Phòng Đào tạo ĐHNN thông báo kế hoạch học GDQPAN năm 2018 gồm các thông báo đính kèm: 1. Thông báo số 362/TB-ĐHNN ngày 19/4/2018 về kế hoạch học GDQPAN năm 2018 của Trường ĐHNN. 2. Danh sách sinh viên đã đăng ký học GDPQ năm 2018. 3. Kế hoạch số 179/KH-QPAN ngày 18/4/2018