Giới thiệu về trường Đại học Ngoại ngữ- Đại học Quốc gia Hà Nội – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Giới thiệu về trường Đại học Ngoại ngữ- Đại học Quốc gia Hà Nội

http://youtu.be/IaYtTxLiiug