Hướng dẫn 297 về việc tổ chức đào tạo các học phần Ngoại ngữ tại ĐHQGHN – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Hướng dẫn 297 về việc tổ chức đào tạo các học phần Ngoại ngữ tại ĐHQGHN