Thông báo thu hồ sơ xin xét tốt nghiệp CTĐT thứ 2 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội