Thông báo về việc dạy học trực tuyến từ ngày 16/8/2021 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội