QĐ 2063 (28.8.2019) về việc miễn học, miễn thi, công nhận CĐR HK1 năm học 2019 – 2020