QĐ về việc công nhận miễn học, ghi điểm học phần Tin học cơ sở 2 Học kỳ 1 năm học 2019 – 2020