TB 1458 (05.11.2019) vv đăng ký học các học phần chung, GDTC HK2 năm học 2019 – 2020

  • TB 1458 (05/11/2019) về việc đăng ký học các học phần chung, học phần GDTC học kỳ II năm học 2019 – 2020 cho sinh viên các khóa trong toàn trường:

  • Thời khóa biểu môn chung HK2 năm học 2019 – 2020:

  • Danh sách lớp Ngoại ngữ 2 đã gán lớp:

  • Thời khóa biểu GDTC HK2 năm học 2019 – 2020: