Thông báo về việc tổ chức học phần tin học cơ sở và cơ sở văn hóa Việt Nam online học kỳ I, năm học 2017-2018.

Thông báo về việc tổ chức học phần tin học cơ sở và cơ sở văn hóa Việt Nam online học kỳ 1, năm học 2017-2018.

– Thời khóa biểu môn Tin học cơ sở trực tuyến, xem và tải tại đây.

– Thông báo về việc đào tạo trực tuyến học phần Tin học cơ sở, xem và tải tại đây.

– Thời khóa biểu môn Cơ sở văn hóa Việt Nam trực tuyến, xem và tải tại đây.

– Thông báo về việc đào tạo trực tuyến học phần Cơ sở văn hóa Việt Nam, xem và tải tại đây.