(CHÍNH THỨC) Thông báo đăng ký học phần và thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2021-2022 dành cho SV CTĐT thứ 2 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội