CV 358 (18/04/2018) về kế hoạch giảng dạy ngoại ngữ năm học 2018 – 2019 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

CV 358 (18/04/2018) về kế hoạch giảng dạy ngoại ngữ năm học 2018 – 2019

Phòng Đào tạo Trường Đại học Ngoại ngữ kính gửi các thầy cô công văn số 358 (18.04.2018) về kế hoạch giảng dạy ngoại ngữ trong ĐQHGHN năm học 2018 – 2019.