Danh sách các lớp học phần chính thức CTĐT thứ 2 học kỳ II năm học 2018-2019 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Danh sách các lớp học phần chính thức CTĐT thứ 2 học kỳ II năm học 2018-2019

Phòng Đào tạo thông báo danh sách sinh viên các lớp học phần chính thức của CTĐT thứ 2 (Bằng kép) học kỳ 2 năm học 2018 – 2019, cụ thể như sau:

 • TKB chính thức HK2 năm học 2018 – 2019:

 • Lớp Tiếng Anh 2A – 1, xem và tải tại đây
 • Lớp Tiếng Anh 2A – 2, xem và tải tại đây
 • Lớp Tiếng Anh 2A – 3, xem và tải tại đây
 • Lớp Tiếng Anh 2B – 1, xem và tải tại đây
 • Lớp Tiếng Anh 2B – 2, xem và tải tại đây
 • Lớp Tiếng Anh 2B – 3, xem và tải tại đây
 • Lớp Tiếng Nhật 2A – 1, xem và tải tại đây
 • Lớp Tiếng Nhật 2A – 2, xem và tải tại đây
 • Lớp Tiếng Nhật 2B – 1, xem và tải tại đây
 • Lớp Tiếng Nhật 2B – 2, xem và tải tại đây
 • Lớp Tiếng Hàn 1A, xem và tải tại đây
 • Lớp Tiếng Hàn 1B, xem và tải tại đây
 • Lớp Tiếng Hàn 2A – 1, xem và tải tại đây
 • Lớp Tiếng Hàn 2A – 2, xem và tải tại đây
 • Lớp Tiếng Hàn 2B – 1, xem và tải tại đây
 • Lớp Tiếng Hàn 2B – 2, xem và tải tại đây
 • Lớp Giao tiếp liên văn hóa (BK Nhật), xem và tải tại đây
 • Lớp Phiên dịch (BK Nhật), xem và tải tại đây
 • Lớp Ngôn ngữ học tiếng Nhật 1, xem và tải tại đây
 • Lớp Biên dịch (BK Nhật), xem và tải tại đây
 • Lớp Đất nước học Nhật Bản 1, xem và tải tại đây
 • Lớp Ngôn ngữ học tiếng Nhật 2 (ghép CQ), xem và tải tại đây
 • Lớp Đất nước học Nhật Bản 2 (ghép CQ), xem và tải tại đây
 • Lớp Văn học Nhật Bản (ghép CQ), xem và tải tại đây
 • Lớp Lý thuyết dịch (BK Nhật) (ghép CQ), xem và tải tại đây
 • Lớp Phiên dịch nâng cao (BK Nhật) (ghép CQ), xem và tải tại đây
 • Lớp Biên dịch nâng cao (BK Nhật) (ghép CQ), xem và tải tại đây
 • Lớp Nhập môn tiếng Nhật chuyên ngành (ghép CQ), xem và tải tại đây
 • Lớp Tiếng Nhật quản trị kinh doanh (ghép CQ), xem và tải tại đây
 • Lớp Phiên dịch – 1 (BK Hàn), xem và tải tại đây
 • Lớp Biên dịch – 1 (BK Hàn), xem và tải tại đây
 • Lớp Biên dịch – 2 (BK Hàn), xem và tải tại đây
 • Lớp Lý thuyết dịch (BK Hàn), xem và tải tại đây
 • Lớp Ngôn ngữ học tiếng Hàn 1, xem và tải tại đây
 • Lớp Đất nước học Hàn Quốc 1, xem và tải tại đây
 • Lớp Giao tiếp liên văn hóa – 2 (BK Hàn), xem và tải tại đây
 • Lớp Kỹ năng biên phiên dịch – 2 (BK Hàn), xem và tải tại đây
 • Lớp Ngôn ngữ học tiếng Hàn 2 – 1, xem và tải tại đây
 • Lớp Ngôn ngữ học tiếng Hàn 2 – 2 (ghép CQ), xem và tải tại đây
 • Lớp Ngôn ngữ học tiếng Hàn 2 – 4 (ghép CQ), xem và tải tại đây
 • Lớp Văn học Hàn Quốc 1, xem và tải tại đây
 • Lớp Ngôn ngữ học đối chiếu – 1 (BK Hàn), xem và tải tại đây
 • Lớp Phiên dịch chuyên ngành – 1 (BK Hàn), xem và tải tại đây
 • Lớp Phiên dịch chuyên ngành – 2 (BK Hàn) (ghép CQ), xem và tải tại đây
 • Lớp Biên dịch chuyên ngành – 1 (BK Hàn), xem và tải tại đây
 • Lớp Biên dịch chuyên ngành – 3 (BK Hàn) (ghép CQ), xem và tải tại đây
 • Lớp Biên dịch chuyên ngành – 5 (BK Hàn) (ghép CQ), xem và tải tại đây
 • Lớp Tiếng Hàn hành chính – văn phòng – 1, xem và tải tại đây
 • Lớp Tiếng Hàn hành chính – văn phòng – 2, xem và tải tại đây
 • Lớp Ngôn ngữ học tiếng Anh 1, xem và tải tại đây
 • Lớp Ngôn ngữ học tiếng Anh 2 – 2, xem và tải tại đây
 • Lớp Biên dịch – 1 (BK Anh), xem và tải tại đây
 • Lớp Biên dịch nâng cao (BK Anh), xem và tải tại đây
 • Lớp Phiên dịch – 1 (BK Anh), xem và tải tại đây
 • Lớp Phiên dịch – 2 (BK Anh), xem và tải tại đây
 • Lớp Phiên dịch nâng cao (BK Anh), xem và tải tại đây
 • Lớp Lý thuyết dịch – 1 (BK Anh), xem và tải tại đây
 • Lớp Lý thuyết dịch – 2 (BK Anh), xem và tải tại đây
 • Lớp Các kỹ năng nghiệp vụ biên phiên dịch (BK Anh), xem và tải tại đây
 • Lớp Phân tích diễn ngôn (BK Anh), xem và tải tại đây
 • Lớp Giao tiếp liên văn hóa – 1 (BK Anh), xem và tải tại đây
 • Lớp Giao tiếp liên văn hóa – 2 (BK Anh), xem và tải tại đây
 • Lớp Đất nước học Anh – Mỹ – 1, xem và tải tại đây
 • Lớp Đất nước học Anh – Mỹ – 2, xem và tải tại đây
 • Lớp Tiếng Anh kinh tế, xem và tải tại đây
 • Lớp Tiếng Anh tài chính ngân hàng, xem và tải tại đây
 • Lớp Tiếng Anh du lịch, xem và tải tại đây
 • Lớp Tiếng Anh giao tiếp trong kinh doanh, xem và tải tại đây
 • Lớp Ngữ dụng học tiếng Anh – 2, xem và tải tại đây
 • Lớp Ngôn ngữ và truyền thông – 2, xem và tải tại đây
 • Lớp Báo chí trực tuyến – 1, xem và tải tại đây
 • Lớp Tiếng Anh 3C, 4C, xem và tải tại đây