TB 1467 (28.12.2018) về lịch nộp chứng chỉ NN2 năm 2019 để phủ điểm và xác định chuẩn đầu ra

Phòng Đào tạo Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN thông báo về lịch nộp chứng chỉ Ngoại ngữ 2 năm 2019 để phủ điểm và xác định chuẩn đầu ra, cụ thể như sau: