TB 501 (05.05.2019) về việc thi lại Chuẩn đầu ra các học phần Ngoại ngữ 2 HK2 2018-2019