TB về việc nộp học phí HK1 năm học 2019 – 2020 dành cho SV CTĐT thứ 2 (Hạn cuối)