Quyết định số 537 (28/2/2024) công nhận chuẩn đầu ra ngoại ngữ chuyên đợt 1 tháng 2/2024 (dành cho SV chính quy) – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội