Danh sách và kết quả kỳ thi hết học phần TACS5 NVCL QH.2015 và xét CĐR

Danh sách và kết quả kỳ thi hết học phần TACS5 NVCL QH.2015 và xét CĐR kỳ thi ngày 18/12/2016.